Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Με την οδηγία 2011/24/EΕ η οποία αφορά τα δικαιώματα των ασθενών σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, θέτει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε άλλη χώρα της ΕΕ για σκοπούς λήψης ιατρικής περίθαλψης και να του επιστραφούν τα σχετικά έξοδα. Καλύπτει παράλληλα τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, όπως επίσης και τη συνταγογράφηση και τη διανομή φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.


Οι ασθενείς με Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν περισσότερα δικαιώματα και επιλογές αφού μπορούν εντός των καθορισμένων εθνικών κανονισμών (αναφέρονται πιο κάτω) να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος και να τους επιστρέφεται το ποσό το οποίο εκτιμάται ότι θα στοίχιζε αν λάμβαναν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα τους.


Σημειώνεται ότι:

1. Οι ασθενείς οι οποίοι ήταν λήπτες θεραπείας σε άλλο κράτος μέλος, έχουν πρόσβαση στον ιατρικό τους φάκελο, είτε εξ αποστάσεως είτε μέσω αντιγράφου.
2. Αν είναι αναγκαία η ιατρική παρακολούθηση, γίνεται παροχή της ίδιας παρακολούθησης με αυτή που θα δινόταν εάν η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στην Κύπρο.
3. Όσες συνταγές εκδίδονται σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται στη χώρα κατοικίας του ασθενούς αλλά και αντίστροφα. Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συνταγογραφημένο φάρμακο από οποιοδήποτε κράτος μέλος , με απαραίτητη προϋπόθεση το συγκεκριμένο φάρμακο να έχει λάβει έγκριση για πώληση και διατίθεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

 

Σε περιπτώσεις όπου κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα δεν προσφέρονται στο κρατικό συνταγολόγιο οι ασθενείς μπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή Ονομαστικών Φαρμάκων, η οποία είναι η αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση Ονομαστικών Αιτημάτων Φαρμάκων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι δωρεάν περίθαλψης στην Κύπρο, με βάση τους κανονισμούς που διέπουν την παροχή Ταυτότητας Νοσηλείας.


ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
Για να είναι εφικτή η λήψη διασυνοριακής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλά και η διεκδίκηση επιστροφής αντίστοιχων εξόδων απαιτείται η παραχώρηση προέγκρισης από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, τόσο για υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια όσο και για υπηρεσίες οι οποίες δεν παρέχονται από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Για να εξασφαλιστεί προέγκριση είναι απαραίτητο να υποβληθεί συμπληρωμένο το «Έντυπο Αίτησης για Προέγκριση» στο Εθνικό Σημείο Επαφής.

 

Σε περίπτωση που ζητηθεί, παρέχεται από πριν κοινοποίηση μέσω γραπτής επιβεβαίωσης του μέγιστου ποσού που θα επιστραφεί κατ’ εκτίμηση.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΔΩΝ
Θα πρέπει να γίνει η καταβολή του του κόστους περίθαλψης προκαταβολικά από τον δικαιούχο. Η επιστροφή του ανάλογου ποσού θα γίνει αφού επιστρέψει στην Κύπρο και παρουσιαστούν τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στο Έντυπο Αίτησης. Το ποσό που θα επιστραφεί στον ασθενεί δεν θα υπερβαίνει το επίπεδο εξόδων που θα κόστιζε σε περίπτωση που η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στην Κύπρο.


Για να γίνει αποδεκτή η επιστροφή των εξόδων, ο δικαιούχος ασθενής θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στο Εθνικό Σημείο Επαφής μέσω καθορισμένου εντύπου «Έντυπο Αίτησης για Επιστροφή Εξόδων / Αποζημίωση».

ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, υπάρχει ένα Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη, το οποίο, έχει οριστεί και ανάμεσα σε άλλα, παρέχει πληροφόρηση στο κοινό.

Εθνικό Σημείου Επαφής για τη Διασυνοριακή περίθαλψη στην Κύπρο:

κα Αναστασία Χριστοδουλίδου, Φαρμακοποιός Α΄
Υπουργείο Υγείας, Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17, 1448, Λευκωσία
Τηλ.: 00357 22 605630
Τηλεομοιότυπο: 00357 22 605499/492
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Για την παροχή πληροφοριών, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα στο Εθνικό Σημείο Επαφής μέσω καθορισμένου εντύπου «Έντυπο Παροχής Πληροφοριών».


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα.

Βρείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα


Ν. 149(Ι)2013 – ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Οδηγία 2011.24.ΕΕ Ε.Κ. εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στα πλαίσια διασυνοριακής υγειονομικής περίλθαλψης