Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες:

Τα παιδιά για τα οποία προσδιορίστηκε εκπαίδευση και ειδική αγωγή έχουν δικαίωμα σε δωρεάν φοίτηση σε:

 • Δημόσιο Σχολείο – Συνηθισμένη Τάξη
 • Δημόσιο Σχολείο – Ειδική Μονάδα
 • Σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • Κατ’οίκον ή ακόμα και σε νοσηλευτήρια εφόσον δεν είναι δυνατόν για μακρύ χρονικό διάστημα να παρακολουθήσουν το συνηθισμένο πρόγραμμα μαθημάτων στο σχολείο για λόγους υγείας

 

Επιχορήγηση δίνεται και στους γονείς των οποίων τα παιδιά δεν φοιτούν σε σχολείο της γειτονιάς τους, για την μεταφορά των παιδιών.

 

Για τους σκοπούς της παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης εργοδοτούνται εκπαιδευτικοί οι οποιοι ειδικεύονται στα νοητικά, συναισθηματικά και άλλα προβλήματα, κωφών, τυφλών, ειδικής γυμναστικής, μουσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ακουολογίας, εκπαιδευτικής ψυχολογίας και φυσιοθεραπείας.

 

Τη σχολική χρονιά 2017-18 ξεκίνησε πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος το οποίο αφορά την παραχώρηση προσβάσιμων λεωφορείων για παιδιά τα οποία πάσχουν από σοβαρές κινητικές αναπηρίες στην επαρχία Λευκωσίας, διασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή των παιδιών σε σχολικές δραστηριότητες εκτός του σχολείου.

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 

Οι Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δέχονται ενημερώσεις από τους γονείς, τους διευθυντές των βρεφοκομικών σταθμών ή νηπιαγωγείων ή δημοτικων σχολειων ή σχολείων μέσης εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, όπως γιατρός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός για περιπτώσεις παιδιών που πιθανόν να έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες.

Έντυπα γνωστοποίησης υπάρχουν σε όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά, σχολεία μέσης εκπαίδευσης και από τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Με βάση τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμους του 1999 έως 2014, το αρμόδιο σώμα για την αξιολόγηση των αναγκών κάθε παιδιού είναι η Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η οποία έχει ως στόχο, να παρέχει ειδική αγωγή και εκπαίδευση ή οποιαδήποτε άλλη στήριξη για ικανοποίηση των αναγκών του.


Ανάλογα με την αξιολόγηση της η Πολυθεματικής Επαρχιακής Επιτροπής, αποφασίζει την παροχή ή όχι στο παιδί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ενώ σε περίπτωση που αποφασίζεται η παροχή τέτοιας εκπαίδευσης, αποφασίζεται και ο προσδιορισμός των λεπτομερειών της ειδικής εκπαίδευσης.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ/ΣΥΝΟΔΟΙ

 

Αφού ληφθεί η σχετική απόφασης από την Επαρχιακή Επιτροπή όσον αφορά στην ανάγκη σχολικού βοηθού/ συνοδού, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει τις επηρεαζόμενες Σχολικές Εφορείες, οι οποίες έχουν την ευθύνης εργοδότησης του εν λόγω προσωπικού μέσω Επιτροπής Πρόσληψης.

 

Η Επιτροπή Πρόσληψης αποτελείται από επτά μέλη και δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι γονείς των παιδιών που θα εξυπηρετούνται.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα των Επαρχιακών Επιτροπών (βλέπε πιο κάτω) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Λευκωσία – Τηλ: 22800885, Φαξ: 22305503
Λεμεσός – Τηλ: 25822054, Φαξ: 25305673
Λάρνακα – Αμμόχωστος – Τηλ: 24821371, Φαξ: 24813278
Πάφος – Τηλ: 26804535, Φαξ: 26911527

 

 

Διευκολύνσεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες σε εξετάσεις

 

Επιπρόσθετος χρόνος εξέτασης

 1. Ανάγνωση και απλοποίηση της γλωσσικής διατύπωσης του εξεταστικού δοκιμίου
 2. Απαλλαγή από ορθογραφία, στίξη και γραμματική
 3. Μεταγραφέας για καταγραφή των απαντήσεων καθ΄ υπαγόρευση των υποψηφίων
 4. Απαλλαγή από ακρόαση/κατανόηση κειμένου
 5. Επεξήγηση εξεταστικού δοκιμίου για υποψηφίους με απώλεια ακοής
 6. Μικρά διαλείμματα
 7. Γραφέας για πιστή αντιγραφή του τετραδίου απαντήσεων των υποψηφίων στο τέλος της εξέτασης

Παραχωρούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Με βάση τον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015(Ν. 203(Ι)/2015), φοιτητικά επιδόματα μπορούν να παραχωρηθούν για σκοπούς επιδότησης συγκεκριμένων αναγκών, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη περιουσιακά και εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

 

Δικαιούχοι: Πολίτες οι οποίοι διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο για τουλάχιστον 5 χρόνια πριν από την έναρξη των σπουδών σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου.

Η αξιολόγηση παροχής φοιτητικών επιδομάτων γίνεται μετά από υποβολή αίτησης και με βάση σύστημα μοριοδότησης το οποίο εξετάζει τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Στόχος της μοριοδότησης της αίτησης είναι η κατάταξη όλων των δικαιούχων αιτητών κατά προτεραιότητα (βάσει του συνόλου των μορίων που συγκεντρώνει ο αιτητής).

 

Περιουσιακά κριτήρια:

Φοιτητικά επιδόματα δικαιούνται να διεκδικήσουν οικογένειες των οποίων η συνολική αξία των περιουσιακών τους στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1.200.000, συμπεριλαμβανομένου των:

 • χρηματοοικονομικών στοιχείων της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και
 • της ακίνητης ιδιοκτησίας της οικογένειας σε τιμές 1.1.2013, όπως υπολογίστηκαν από το κτηματολόγιο του κράτους

 

Εισοδηματικά κριτήρια:  Φοιτητικά επιδόματα δικαιούνται να διεκδικήσουν οικογένειες των οποίων το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €39.000,00 (όταν αυτή έχει μέχρι και δύο τέκνα.)

Όσον αφορά οικογένειες οι οποίες έχουν περισσότερα από δύο τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 και κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Τα εισοδηματικά κριτήρια μοριοδοτούνται. Ο πίνακας μοριοδότησης είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

 

Κοινωνικά Κριτήρια:  Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων θα λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά προβλήματα/προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετωπίζει ο φοιτητής ή/και η οικογένειά εφόσον επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις.

Λαμβάνονται υπόψη, ανάμεσα σε άλλα, εάν ο φοιτητής ή/και μέλη της οικογένειάς του

 • Έχουν σοβαρή ασθένεια ή/και αναπηρία
 • Είναι λήπτες ΕΕΕ
 • Είναι λήπτες σύνταξης ανικανότητας

Τα κοινωνικά κριτήρια μοριοδοτούνται. Ο πίνακας μοριοδότησης είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

 

Παροχή: Παρέχεται οικονομική βοήθεια, ανά ακαδημαϊκό έτος, ως ακολούθως:

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ –  ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

 • Επίδομα στέγασης – €1.800 (€150 x 12 μήνες)
 • Επίδομα σίτισης – €1.092 (€7 x 156 μέρες/έτος)
 • Επίδομα αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων – Μέχρι € 300
 • Επίδομα αγοράς ή αναβάθμισης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) – Μέχρι € 500

Σχετικά έντυπα αίτησης υπάρχουν στην Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 22 804002/17 (Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας) και στην ακόλουθη ιστοσελίδα.