Board of directors

CHAIRMAN

Katia Kyriakou

VICE CHAIRMAN

Androniki Kameri

SECRETARY

Tonia Papoutsou

SECRETARY ASSISTANT

Elpiniki Nikolaidou

TREASURER

Androulla Kyriakidou

TREASURER ASSISTANT

Andreas Andreou

MEMBER

Vasilis Papastavrou

MEMBER

Nicolas Philippou

MEMBER

Paul Koronis

Stalo Kyriakidou
ADMINISTRATIVE OFFICER

Stalo Kyriakidou

YOUTH AMBASSADOR

Anastasia - Sofia Semaan